Ad Code

Telugu Samvatsaralu - List Of Telugu Years

1Prabhava2Vibhava
3Sukla4Pramoda
5Prajapati6Angeerasa
7Sre Mukha8Bhava
9Yamuna10Dhatri
11Eeswara12Bhahudanya
13Pramadhi14Vikrama
15Vrusha16Chitra Bhanu
17Subhanu18Tarana
19Pardheeva20Vyayaya
21Sarwajith22Sarvadharani
23Virodhi24Vikruti
25Khara26Nandana
27Vijaya28Jaya
29Manmadha30Durmukhi
31Himalambha32Vilambha
33Vikarini34Sarvari
35Plava36Subhakari
37Sobhana38Krodhana
39Viswa Vasu40Parabhava
41Plavanga42Keelaka
43Sowmya44Sadharana
45Virodha Kruthi46Paridhavini
47Pramodini48Ananda
49Rakshasa50Nala
51Pingali52Kalayukta
53Sidhardhi54Rudra
55Dhurmuti56Dundubi
57Rudhi Rodgari58Raktakshi
59Kridhana60Kshaya

Post a Comment

0 Comments